Semianria/Konferencje

Seminaria i Konferencje 2017

 

2.03.2016 Seminarium naukowe związane z otwarciem przewodu doktorskiego referat wygłosił:

 

mgr inż. Sebastian Latosiewicz

Praca generatorowa maszyny reluktancyjnej przełączalnej

Prezentacja dotyczyła maszyn reluktancyjnych przełączalnych SRM (ang. Switched Reluctance Machines) w zakresie pracy generatorowej. Przedstawione zostaną dwie metody stabilizacji napięcia wyjściowego generatora SRG oraz wyniki badań symulacyjnych. Obiektem badań  symulacyjnych była czteropasmowa maszyna SRM 8/6.  Kolejnym etapem będzie prezentacja pierwszych wyników badań laboratoryjnych na przygotowanym do tego celu stanowisku badawczym z kartą kontrolno-pomiarową DS1104. Do tego celu zaprojektowano i wykonano prototyp układu zasilania oraz układu sterowania.

6 kwietnia 2016.

 

Seminarium naukowe związane z otwarciem przewodu doktorskiego referat wygłosił

mgra inż. Dawida Warchoła

„Rozpoznawanie statycznych układów dłoni na podstawie chmur punktów otrzymywanych z kamer 3D”,
Celem pracy jest opracowanie zorientowanej agentowo metodyki umożliwiającej analizę, projekto­wanie i implementację informatycznych systemów zarządzania rozpoznawanie układów statycznych dłoni. W podsumowaniu   określenie: wkładu własnego, zadań pozostałych do realizacji i stopnia zaawansowania pracy
22 czerwca 2016.

 

 

Seminarium naukowe związane z otwarciem przewodu doktorskiego referat wygłosiła
mgr inż. Marek Żukowicz
„Generowanie danych diagnostycznych do testowania oprogramowania z zastosowaniem strategii ewolucyjnych”
14. lipca 2016 r. Seminarium Pana dra hab. inż. Adama Kowalczyka przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadanie tytułu profesora  
 26 października 2016 r. Seminarium Pana prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Sikory „Czy pochodne ułamkowe unieważniły prawa Maxwella?”
9 listopada 2016 r. Seminarium Pani dr inż. Janiny Rząsy związane z procedurą postępowania habilitacyjnego „Bezpośredni przekształtnik matrycowy”
21 grudnia 2016 r.

 

Seminarium związanym z otwarciem przewodu doktorskiego mgra inż. Marcina Grochowiny Automatyczna diagnostyka przetoki tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego i klasyfikacji wieloklasowej

 

 

1.Konferencje – Organizacja

XIII Konferencja Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki

WZEE’2016,  Rzeszów, 04-08 maja 2016