Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Działalność Bieżąca

Cele PTETiS są spójne z celami statutowymi Towarzystwa i dotyczą w szczególności krzewienia i wspierania rozwoju szeroko rozumianej elektrotechniki teoretycznej i stosowanej oraz rozpowszechniania wyników prowadzonej działalności.

PTETiS realizuje założone cele poprzez:

  • organizowanie zebrań naukowych w formie: konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów itp.,
  • organizowanie konkursów naukowych i przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe lub działalność popularyzatorską
  • prowadzenie działalności związanej z transferem wiedzy i technologii oraz działalności wydawniczej,
  • ścisłą współpracę z innymi stowarzyszeniami naukowymi krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych profilach działalności.