Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Konkursy

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

Ogłoszenie pierwszej edycji Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego w roku Jubileuszu 85 rocznicy urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego.

1. Kapituła Nagrody ogłasza pierwszą edycję konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.
2. Wnioski konkursowe, zawierające wypełniony formularz_zgloszeniowy oraz pracę, spełniającą wymagania regulaminu zawarte w punktach 1 i 6 – należy przesłać do siedziby Zarządu Oddziału PTMTS (42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73) lub PTETiS (42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17) w Częstochowie do końca stycznia 2015 z dopiskiem „Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego”.

Czytaj więcej...

Uroczystość wręczenia
Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
Częstochowa, 14 grudnia 2015 r.

dsc_4784 dsc_4804 dsc_4814 dsc_4819-1024x680 dsc_4821-1024x680 dsc_4822-1024x680 dsc_4824-1024x680 dsc_4828-1024x680 dsc_4839-1024x680 dsc_4852-1024x680 dsc_4871-1024x680 dsc_4872-1024x680

 

 

Nagroda za Długoletnią i Owocną Współpracę z PTETiS

W roku 2013 powołano nowe wyróżnienie PTETiS – „Za długoletnią i owocną współpracę”. Jest to nagroda przeznaczona dla Osób zasłużonych dla PTETiS, nie będących Członkami Towarzystwa. Dotychczas uhonorowano następujące osoby: prof. J. Klamka (Elektronika); prof. Jerzy Barglik (SEP), prof. S. Tumański (Przegląd Elektrotechniczny); prof. K. Woliński (Wiadomości Elektrotechniczne); Iwo Cholewicki (Śląskie Wiadomości Elektrotechniczne); prof. Tadeusz Skubis (Pomiary, Automatyka, Kontrola); Jacek Wańkowicz (Instytut Energetyki); Wiesław Wilczyński (Instytut Elektrotechniki).

 

 

II Konkurs PTETIS - 2016

Komisja Młodzieżowa PTETIS ogłasza konkurs na przygotowanie oraz udostępnienie multimedialnego, interaktywnego szkolenia e-learningowego z zakresu elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, informatyki. Wkrótce regulamin konkursu. Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych takich jak teksty, pliki dźwiękowe, filmy, animacje, ćwiczenia interaktywne oraz dowolnych innych materiałów multimedialnych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne - ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

E-learning może usprawnić wiele funkcji edukacyjnych zarówno w instytucjach publicznych, jednostkach edukacyjnych, korporacjach jak również w małych firmach. Przykładowymi zastosowaniami mogą być:

- wsparcie dla tradycyjnych form nauczania w jednostkach dydaktycznych,

- przekazywanie obszernej wiedzy na wybrane tematy poprzez instytucje państwowe,

- zapoznanie nowego pracownika z zasadami i standardami panującymi w firmie,

- szybkie przekazywanie kompletnej wiedzy o nowych produktach pracownikom rozproszonym na

dużym terenie,

- prowadzenie certyfikowanych szkoleń dla klientów.

 

I KONKURS PTETIS '2015

Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego w roku Jubileuszu 85 rocznicy urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego

Bibliografia Profesora

Urodził się 19 marca 1930 r. w Warszawie. Studia ukończył w 1956 Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał tam w 1961 r., a doktora

habilitowanego w 1963 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1972 r., a profesora zwyczajnego w 1988 r.

Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki śląskiej w 1954 r. Na tej uczelni pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Automatyki (1966-69), kierownika zakładu, a następnie Katedry Dynamiki Układów Mechanicznych (1966-69) oraz dyrektora zorganizowanego przez siebie Instytutu Mechaniki Teoretycznej na Wydziale Matematyczno- Fizycznym (1974-86). W 1986 r. przeniósł się do pracy na Politechnice Częstochowskiej, gdzie został wicedyrektorem Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.

W tych uczelniach wykładał mechanikę, wytrzymałość materiałów, hydromechanikę, dynamikę układów mechanicznych, teorię drgań oraz teorię mechanizmów i maszyn. Prowadził również wykłady z mechaniki teoretycznej na Uniwersytecie śląskim oraz seminaria doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej.

Działalność naukowa prof. B. Skalmierskiego koncentrowała się na wielu problemach, z których należy wymienić następujące bloki tematyczne: zagadnienia wytrzymałości materiałów i teorii sprężystości (głównie teorii powłok), teorię drgań układów stochastycznych, problemy stabilności stochastycznej, teorię przekroczeń, nowe ujęcie teorii rachunku prawdopodobieństwa i procesów sto- chastycznych, zagadnienia wpływu wstępnych naprężeń w płytach rezonansowych instrumentów muzycznych na jakość ich brzmienia, problemy kinematyki i dynamiki mechanizmów wyższych klas. Dużym osiągnięciem profesora jest stworzenie szkoły naukowej w dziedzinie stosowalności teorii procesów stochastycznych w mechanice.

Prof. B. Skalmierski jest autorem 14 książek (wraz ze wznowieniami) w językach polskim i angielskim, wydanych przez PWN, Elsevier, Martinus Nijhoff Publishers. Podsumowanie jego działalnościed ytorskiej ma stanowić 3-tomowe dzieło "Mechanika", którego I część ukazała się w 1998 r. Ogółem posiada 118 publikacji, jest autorem 10 patentów oraz 30 niepublikowanych prac badawczych wykonywanych w przemyśle. Jest promotorem 12 prac doktorskich, recenzentem kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.

Od 1975 r. był członkiem Komitetu Mechaniki PAN, wchodził w skład rad redakcyjnych 3 czasopism naukowych. Był prezesem Zarządu Głównego PTMTiS przez dwie kolejne kadencje (1988-92), później pełnił funkcję wiceprezesa tego towarzystwa. Był członkiem KBN I i II kadencji (1991-97), jak również przewodniczącym Zespołu Mechaniki, Budownictwa i Architektury KBN (1994-97). Był członkiem Sekcji Mechaniki tegoż zespołu. Od 1997 r. wchodził w skład Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce, utworzonej z inspiracji Naczelnej Organizacji Technicznej. W lutym 1999 r. został wybrany członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Był 7-krotnym laureatem indywidualnych nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. W 1997 r. otrzymał prestiżową nagrodę Premiera. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W uznaniu zasług Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. Bogdanowi Skalmierskiemu godność doktora honoris causa. Uroczysta promocja odbyła się 29 listopada 1997 r.

Profesor Bogdan Skalmierski zmarł 3 lutego 2012

prof