Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Statut PTETIS

 
 

Deklaracja członkowska do pobrania

 

Tekst uchwalony na Zjeździe Delegatów
w dniu 08.05.1990 oraz zatwierdzony
przez Sąd Wojewódzki w Warszawie
w dniu 14.11.1990r

 

STATUT

Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej”, w skrócie PTETiS.

§2

Terenem działalności PTETiS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa.

§3

PTETiS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

PTETiS może powoływać oddziały podlegające nadzorowi przez terenowy organ nadzorujący.

§5

PTETiS używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem określającym nazwę, siedzibę oraz jednostkę organizacyjną towarzystwa.

§6

PTETiS opiera działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swej działalności może zatrudnić pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§7

Celem PTETiS jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki oraz elektroniki teoretycznej i stosowanej, a zwłaszcza współdziałanie w ich szerzeniu i rozpowszechnianiu.

§8

PTETIS realizuje swe cele przez:

1) organizowanie zebrań naukowych, jak np. konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów itp.,

2) organizowanie konkursów naukowych i przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe lub działalność popularyzatorską,

3) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

4) współpracę z innymi stowarzyszeniami naukowymi krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania.

PTETiS może także prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie PTETiS dzielą się na:

1) członków zwyczajnych – krajowych i zagranicznych,

2) członków honorowych – krajowych i zagranicznych,

3) członków wspierających, grupujących głównie osoby prawne.

§10

1. Członkami zwyczajnymi krajowymi PTETiS mogą zostać obywatele polscy pracujący naukowo w zakresie elektrotechniki i elektroniki.

2. Członków zwyczajnych krajowych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.

3. Uchwała zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia, skreślenia lub wykluczenia członka zapada większością co najmniej 2/3 głosów.

4. Członkowie zwyczajni krajowi należą organizacyjnie do jednego z Oddziałów grupujących członków PTETiS według miejsc zamieszkania, siedziby miejsca pracy lub działalności naukowej.

§11

1. Członkiem zwyczajnym zagranicznym może zostać osoba mieszkająca zagranicą, pracująca naukowo w zakresie elektrotechniki lub elektroniki i wyrażająca gotowość współdziałania w realizacji statutowych celów PTETiS

2. Zarząd Główny przyjmuje członka zagranicznego na podstawie pisemnej opinii dwóch członków wprowadzających oraz oświadczenia osoby zainteresowanej o gotowości przyjęcia członkostwa zagranicznego.

3. Uchwała Zarządu Głównego w sprawie nadania lub pozbawienia członkostwa zagranicznego zapada większością co najmniej 2/3 głosów.

§12

1. Członkiem wspierającym może zostać uczelnia, jednostka oświatowa, instytut naukowy, przedsiębiorstwo lub instytucja przemysłowo-handlowa, która wyraża gotowość współdziałania w realizacji statutowych celów PTETiS.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji.

§13

1. Członkowie zwyczajni krajowi PTETiS mają prawo:

1) wyborcze bierne i czynne do wszystkich władz PTETiS,

2) brania udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, seminariach i innych rodzajach działalności.

2. Członkowie zwyczajni krajowi PTETiS mają obowiązek:

1) aktywnej pracy naukowej w dziedzinie elektrotechniki lub elektroniki,

2) brania udziału w pracach PTETiS,

3) regularnego płacenia składek członkowskich.

§14

Członkowie zwyczajni zagraniczni PTETIS posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych krajowych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyboru do władz PTETiS.

Członkowie zwyczajni zagraniczni mają obowiązek wspierania działalności PTETiS w zakresie określonym jej celami.

§15

Członkowie wspierający mają prawo brania udziału w pracach PTETiS, oraz obowiązek wspomagania działalności Towarzystwa w zakresie określonym jego celami (w tym również w formie finansowej np. darowizn, subwencji, zapisów itp.)

§16

1. Godność członka honorowego PTETiS może być nadana zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom, którzy położyli wybitne zasługi dla rozwoju PTETiS.

2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego
PTETiS, w głosowaniu większością 2/3 głosów.

3. Członek honorowy krajowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego krajowego. Członek honorowy zagraniczny posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§17

Członkowie honorowi, członkowie zwyczajni zagraniczni oraz członkowie wspierający mogą nie opłacać składek członkowskich.

§18

1. Członkostwo członków zwyczajnych krajowych ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z PTETiS zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,

2) skreślenia za niepłacenie przez okres 1 roku składki członkowskiej, pomimo pisemnego upomnienia,

3) wykluczenia uchwałą Zarządu Oddziału za popełnienie czynu nielicującego z godnością członka PTETiS lub działanie na szkodę Towarzystwa albo w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

2. Członek skreślony na skutek niepłacenia składek członkowskich może zostać ponownie przyjęty pod warunkiem opłacenia zaległych składek.

3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Uchwała Zarządu Głównego w podmiocie wykluczenia jest ostateczna.

§19

Członkostwo członków zwyczajnych zagranicznych ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,

2) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa.

§20

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,

2) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę PTETiS lub zaprzestania działalności wspierającej.

Rozdział IV
Władze PTETiS

§21

1. Władzami PTETiS są:

1) Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz PTETIS trwa 3 lata.

3. Uchwały wszystkich władz PTETiS, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decydujący jest głos przewodniczącego zebrania.

4. Członkowie wszystkich władz PTETiS pełnią swoje funkcje społecznie.

§22

1. Najwyższą władzą PTETiS jest Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny.

3. Zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się co trzy lata.

4. Władze PTETiS (centralne i oddziałowe) mają prawo dokooptowania, na miejsce członków ustępujących w czasie kadencji, nowych członków, lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Postanowienie to nie dotyczy Zgromadzenia Delegatów i walnych zebrań członków Oddziałów.

§23

Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:

1) określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTETiS,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) wybór przewodniczącego, 6 do 9 członków Zarządu Głównego oraz 3 do 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

5) nadawanie godności członków honorowych na wniosek Zarządu Głównego.

6) uchwalenie wysokości składek członkowskich.

Zjazd może upoważnić Zarząd Główny do zmiany wysokości składek członkowskich w przypadkach koniecznych w czasie trwania kadencji.

7) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się PTETiS,

8) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz PTETiS.

§24

Uchwały Zjazdu Delegatów są prawomocne przy obecności co najmniej połowy osób upoważnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

§25

1. W Zjeździe Delegatów PTETiS biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach członków Oddziałów według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny

2. W Zjeździe Delegatów PTETiS biorą udział z głosem doradczym:

1) członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,

2) członkowie honorowi krajowi,

3) członkowie wspierający,

4) zaproszeni goście.

§26

O dacie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§27

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTETiS może być zwoływany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów.

2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTETiS jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§28

1. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego wybranego na zwyczajnym Zjeździe Delegatów i członków, którymi są: Przewodniczący Oddziałów oraz 6 do 9 członków wybranych przez Zwyczajny Zjazd Delegatów.

2. Przewodniczący Oddziału mogą pełnić funkcje w Zarządzie Głównym.

§29

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie PTETiS na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji statutowych celów Towarzystwa,

2) kierowanie działalnością PTETiS zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Zjazdu Delegatów,

3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

4) zatwierdzanie bilansu,

5) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, komisji lub sekcji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,

6) uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego, Oddziałów, komisji oraz innych regulaminów wewnętrznych PTETiS,

7) występowanie z wnioskami do Zjazdu Delegatów o nadanie godności członka honorowego,

8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
PTETiS,

9) zarządzanie majątkiem i funduszami PTETiS,

10) ustalanie zasad działalności gospodarczej,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach wykluczenia członków krajowych,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach sporów pomiędzy członkami PTETiS.

§30

1. Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym przewodniczącego lub jednego z vice-przewodniczących.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§31

1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie 7 osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzi przewodniczący Zarządu Głównego, dwóch vice-przewodniczących, sekretarz generalny i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca.

2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością PTETiS w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym przewodniczącego lub jednego z vice-przewodniczących.

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby – nie rzadziej niż 3 razy w roku.

§32

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§33

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalność i finansowo-gospodarczej,

b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

c) występowanie na Zjeździe Delegatów z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

d) nadzorowanie komisji rewizyjnych oddziałów.

2. Przewodniczący, bądź upoważniony przezeń członek Komisji Rewizyjnej, ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

§34

Szczegółowy zakres działania głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zjazd Delegatów.

Rozdział V
Oddziały PTETiS

§35

1. Oddziały realizujące podstawową działalność Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której mieszka lub pracuje co najmniej 10 członków PTETiS.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.

§36

Władzami Oddziału są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§37

1. Walne Zgromadzenia Członków Oddziału mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co trzy lata, przed Zjazdem Delegatów PTETiS.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z jego inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, bądź co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

§38

W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Oddziału,

2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§39

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

§40

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie wytycznych działalności Oddziału,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału – na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) wybieranie Zarządu Oddziału: przewodniczącego, 3 do 6 członków, a także Komisji Rewizyjnej Oddziału w składzie 4 członków,

4) wybieranie delegatów na Zjazd Delegatów PTETiS. Kadencja delegatów trwa trzy lata,

5) wstępna akceptacja przez głosowanie kandydatur na członków honorowych i zagranicznych Towarzystwa, wysuwanych przez Zarząd Oddziału.

§41

1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego i 3 do 6 członków.

2. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie: vice-przewodniczącego, sekretarza, skarbnika w miarę potrzeby zastępcę sekretarza oraz zastępcę skarbnika.

§42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) realizacja celów statutowych PTETiS na terenie działalności Oddziału,

2) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami naukowymi na terenie działalności Oddziału,

3) zarządzanie majątkiem PTETiS oddanym przez Zarząd Główny w administrację Oddziałowi z prawem zawierania umów,

4) opracowanie sprawozdań ogólnych i finansowych oraz preliminarzy budżetowych Oddziału,

5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego i Zjazdu Delegatów PTETiS,

6) utrzymywanie łączności z Zarządem Głównym i informowanie go o działalności Oddziału,

7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych,

8) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych,

9) wysuwanie kandydatów do nadania członkostwa honorowego i zagranicznego,

10) powoływanie sekcji do prowadzenia merytorycznej działalności naukowej PTETiS,

11) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie PTETiS.

§43

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§44

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z czterech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy.

1) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Oddziału pod względem merytorycznym i finansowym,

2) przeprowadzenie raz na rok szczegółowej kontroli działalności Oddziału,

3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału,

4) składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności i jej wyników oraz uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału, jak również wniosków dotyczących udzielania Zarządowi Oddziału absolutorium.

§46

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu Oddziału.

Rozdział VI

§47

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§48

Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

3) dochody z własnej działalności,

4) dochody z majątku PTETiS.

§49

Wszystkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody sądu rejestrowego.

§50

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy przewodniczącego lub jednego z vice-przewodniczących oraz skarbnika lub jego zastępcy.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się PTETiS

§51

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

§52

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się PTETiS, Zjazd Delegatów podejmuje uchwały w przedmiocie przeznaczenia majątku Towarzystwa, które podlegają zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.