Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Historia

Prof. dr hab. inż. Krzysztof KLUSZCZYŃSKI
Przewodniczący Zarządu Głównego PTETiS
Prof. dr hab. inż. Marian PASKO
Przewodniczący Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ. RYS HISTORYCZNY

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej utworzono w Warszawie w dniu 29 stycznia 1961 roku. Jego zasadniczym celem statutowym jest krzewienie i popie-ranie rozwoju elektrotechniki i elektroniki teoretycznej i stosowanej.
Oddział PTETiS w Gliwicach został powołany w dniu 21 marca 1962 roku, a jego członkami–założycielami byli profesorowie Tadeusz Zagajewski, Stefan Węgrzyn, Lucjan Nehrebecki, Zygmunt Gogolewski i doc. Mieczysław Pluciński.
Funkcje przewodniczących Oddziału pełnili w kolejnych latach:
– prof. Tadeusz Zagajewski 1961 – 1963
– prof. Lucjan Nehrebecki 1963 – 1965
– prof. Stefan Węgrzyn 1965 – 1967
– prof. Edmund Romer 1967 – 1969
– prof. Zygmunt Nowomiejski 1969 – 1971
– prof. Adam Macura 1971 – 1973
– prof. Tadeusz Stępniewski 1973 – 1976
– dr inż. Tadeusz Szweda 1976 – 1978
– prof. Stanisław Szpilka 1978 – 1984
– prof. Antoni Niederliński 1984 – 1986
– prof. Wilibald Winkler 1986 – 1990
– prof. Krzysztof Kluszczyński 1990 – 1996
– prof. Jan Chojcan 1996 – 2002
– prof. Marian Pasko 2002 –
W dniu 23 października 2002 członkowie Oddziału Gliwickiego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zmienili nazwę Oddziału na Oddział Gliwicko-Opolski PTETiS. Decyzja ta była skutkiem wieloletniej ścisłej współpracy oraz wspólnych inicjatyw, a także coraz liczniejszej grupy członków ze środowiska opolskiego.

Wyrazem uznania dla działalności Oddziału był wybór prof. Tadeusza Zagajewskiego na przewodniczącego Zarządu Głównego w latach 1972 – 1975 oraz prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego na wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego (począwszy od 1993 roku),
a od roku 1999 – na przewodniczącego. Ponadto członkami Zarządu Głównego w obecnej kadencji z naszego środowiska są: prof. Jerzy Hickiewicz, prof. Marian Pasko, prof. Andrzej Świerniak, a członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej dr inż. Zbigniew Wysocki.

Oddział Gliwicko-Opolski PTETiS działa przede wszystkim w środowisku akademickim Gliwic, Opola i Katowic i skupia 169 członków pracujących na Politechnice Śląskiej (głównie na Wydziałach Elektrycznym oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz na Politechnice Opolskiej. Ponadto Oddział posiada 6 członków zagranicznych (dr inż. Andrzej Drygajło, Szwajcaria, dr inż. Andrzej Pawlak, prof. Jacek Gieras, prof. Leszek Czarnecki, USA, prof. Zenon Pudłowski, Australia, prof. Jan Sykulski, Anglia) oraz 9 członków zbiorowych – wspierających (przedsiębiorstwa ELKON, GIGA, MICOMP, TECHMEX, WASKO oraz Wydział Elektryczny i Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej).

Siedmiu spośród członków Oddziału otrzymało zaszczytną godność członka honorowego: prof. Stanisław Fryze (1962), prof. Lucjan Nehrebecki (1977), prof. Edmund Romer (1973), prof. Tadeusz Zagajewski (1980), prof. Antoni Plamitzer (1988), prof. Adam Macura (1996), prof. Wilibald Winkler (2000), nadawaną przez Zjazd Delegatów za wybitne zasługi dla rozwoju elektrotechniki oraz aktywną działalność w Towarzystwie.

Działalność Oddziału w Gliwicach skupia się na popularyzowaniu i upowszechnianiu osiągnięć naukowych z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki oraz na przedsięwzięciach mających na celu integrację środowiska naukowego elektryków działających w obrębie różnych kierunków i specjalności – na różnych uczelniach, wydziałach i w różnych instytutach. Najistotniejszą rolę odgrywają organizowane systematycznie zebrania naukowe, na których prezentowane są wykłady, referaty i odczyty, przygotowane przez wybitnych naukowców z różnych środowisk naukowych w Polsce oraz za granicą. Zebrania te cieszą się dużym zainteresowaniem, a towarzyszy im zwykle żywa dyskusja naukowa.

Kolejnym istotnym nurtem działalności Oddziału jest organizacja sympozjów i seminariów. Z inicjatywy prof. Stanisława Szpilki, w 1981 roku Oddział Gliwicki rozpoczął cykliczną organizację sympozjów „Podstawowe Problemy Energoelektroniki” PPE. W dniach 7-10 grudnia 2003 r. odbyło się już jubileuszowe X Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki” PPEE 2003, w którym wzięli udział naukowcy z 18 ośrodków akademickich i badawczo-przemysłowych w Polsce. Przez 22 lata swego istnienia Sympozjum zdobyło wysoką renomę i zajęło należne miejsce w środowisku naukowym, co zawdzięcza konsekwentnie realizowanym założeniom programowym oraz wierności specyficznemu charakterowi i atmosferze.

Począwszy od r. 1986, co roku organizowane są w Istebnej-Pietraszonce, pod prze-wodnictwem prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego, Beskidzkie Seminaria Elektryków. W roku 2003 w dniach 21-24 września odbyło się XVII Beskidzkie Seminarium Elektryków BSE’2003 w Istebnej-Zaolziu. Znamiennym wyróżnikiem tej konferencji jest poszerzający się zakres tematyczny wygłaszanych wykładów i referatów, obejmujący różnorodne zagadnienia techniczne i problemy naukowe. Sympozja te odznaczają się niepowtarzalnym charakterem i są wysoko cenione w środowisku naukowym jako spotkania w szczególny sposób służące idei integracji różnych specjalności naukowych.

W latach 1981-1984 był, a od 1995 roku Oddział Gliwicko-Opolski jest współorga-nizatorem Międzynarodowej Konferencji IC SPETO, zainicjowanej przez prof. Zygmunta Nowomiejskiego w 1977 roku, początkowo jako Seminarium z Podstaw Elektrotechniki
i Teorii Obwodów SPETO. Jest to obecnie największa i najstarsza konferencja z elektro-techniki teoretycznej, w której uczestniczą naukowcy z wielu krajów Europy. W dowód uzna-nia i przez wzgląd na rangę prezentowanych prac została objęta patronatem polskiej sekcji IEEE i w 2004 roku odbyła się po raz XXVII. Informacje o artykułach publikowanych w materiałach IC-SPETO są od 2002 r. umieszczane w bazie danych Institution of Electrical Engineers (INSPEC), która należy do najbardziej renomowanych baz na świecie. W 1991 roku Oddział Gliwicki PTETiS włączył się aktywnie do organizacji I Ogólnopolskiego Spotkania Dziekanów Wydziałów Elektrycznych w Wiśle-Czarnym, które przerodziło się w cykliczne spotkania Dziekanów organizowane przez różne Wydziały Elektryczne w Polsce. Począwszy od 1999 r. organizowane są Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie w Istebnej-Zaolziu. Warsztaty te powstały z inspiracji prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego i zostały objęte patronatem przez Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki z całej Polski. Od 2003 roku Warsztaty zostały objęte patronatem IEE. Warsztaty te pozwalają na integrację najmłodszej grupy badaczy. Cieszą się olbrzymią życzliwością Rektorów, Dziekanów, Dyrektorów Instytutów, a przede wszystkim Promotorów. W 2003 roku Oddział objął opieką i patronatem 6 Seminarium Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki 6 SPE-2003. Celem tej konferencji jest integracja wytwórców, dystrybutorów, jak i użytkowników energii elektrycznej.

Oddział prowadzi bogatą działalność wydawniczą, w ramach której opublikowano materiały ze wszystkich sympozjów i seminariów organizowanych przez Oddział oraz
I Biuletyn Oddziału Gliwickiego PTETiS opracowany przez dr inż. Magdalenę Umińską-Bortliczek w grudniu 1991 roku. Istotną rolę w popieraniu rozwoju elektrotechniki odgrywały konkursy naukowe, organizowane systematycznie przez Oddział Gliwicki w latach 1962-1989 (15 konkursów naukowych). Począwszy od 1989 roku przyznawana jest co roku Nagroda Zarządu Oddziału Gliwickiego PTETiS, a później Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS za najciekawszy artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej „Automatyka” i „Elektryka” oraz w Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej „Elektryka”. Uroczystość wręczenia ma miejsce podczas noworocznych spotkań członków, uświetnianych koncertami wybitnych artystów muzyków.

Należy podkreślić, że w tak krótkim omówieniu trudno jest przedstawić wszystkie kierunki działalności Oddziału. Bardzo cenna jest indywidualna praca naukowa i popula-ryzatorska wszystkich członków Towarzystwa. Wydaje się, że licząca już 43 lata historia Oddziału Gliwickiego, a od dwóch lat Gliwicko-Opolskiego PTETiS stała się trwałym i istot-nym składnikiem 60-letniej tradycji Wydziału Elektrycznego oraz wywodzącego się z niego Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.