Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zakres działania

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), jest stowarzyszeniem osób zajmujących się zagadnieniami zastosowania efektów elektromagnetycznych. Towarzystwo działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Podstawowe zadania realizowane przez Towarzystwo obejmują popularyzację wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki oraz aktywne wspieranie rozwoju tych dziedzin, zarówno w sferze rozwiązań teoretycznych, jak i zastosowań, poprzez:

– organizowanie zebrań naukowych, seminariów i konferencji o zasięgu lokalnym i międzynarodowym;

– organizowanie konkursów naukowych, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych;

– działalność wydawniczą;

– działania promujące dokonania Polskich elektrotechników;

– działalność szkoleniową;

– krzewienie współpracy z innymi stowarzyszeniami naukowymi oraz jednostkami naukowo –

badawczymi z różnych dziadzin związanych z elektrotechniką.

 

Wszystkie działania prowadzone przez PTETiS mają, zgodnie ze statutem, charakter niekomercyjny.